Get Adobe Flash player

 

 

 คณะกรรมการดำเนินการบริหารงาน
 พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ ประธานกรรมการ
 พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดารา รองประธานกรรมการ
 พล.ต.จักรชัย โมกขะสมิต รองประธานกรรมการ
 พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู กรรมการ
 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ กรรมการ
 พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ กรรมการ
 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร กรรมการ
 พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา กรรมการ
 พ.อ.ทรงยศ อินทรเนตร กรรมการ
 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ กรรมการ
 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.มงคล รัตนจันทร์ กรรมการ
 พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ กรรมการ
 พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
 พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ กรรมการกฏข้อบังคับและแต้มต่อ
 พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง กรรมการแข่งขัน
 พ.อ.จารึก แก้วผลึก กรรมการประชาสัมพันธ์
 พ.ท.เจริญ ปานปลอด กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย
 พ.ต.สมศิลปชัย สินแดง กรรมการเหรัญญิก
 พ.อ.นฤเมศ อ่อนมิ่ง กรรมการสนาม
 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
 พล.ท.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ กรรมการเลขานุการ
 พ.ท.จตุพร พลาระชุน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ