Get Adobe Flash player

 

 

 คณะกรรมการบริหาร
 พล.ท.สถาพร สีมาสุรรักษ์ ประธานกรรมการ
 พล.ต.ธนดล สุรารักษ์ รองประธานกรรมการ
 พล.ต.สุเทพ ปริยเอกสุต กรรมการ
 พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดารา กรรมการ
 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ กรรมการ
 พล.ต.สุรินทร์ แพโต กรรมการ
 พล.ต.ชาติชาย ขันสุวรรณ กรรมการ
 พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา กรรมการ
 พ.อ.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู กรรมการ
 พ.อ.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย กรรมการ
 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ กรรมการ
 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.วิกร เลิศวัชรา กรรมการ
 พ.อ.เธียรพงศ์ เมืองพรหม กรรมการ
 พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ กรรมการกฏข้อบังคับและแต้มต่อ
 พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง กรรมการแข่งขัน
 พ.อ.จารึก แก้วผลึก กรรมการประชาสัมพันธ์
 พ.ท.เจริญ ปานปลอด กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย
 พ.อ.วิทยา ศรีล้ำ กรรมการเหรัญญิก
 พ.อ.นรินทร์ วัฒนลักขี กรรมการสนาม
 พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ
 พล.ต.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ กรรมการเลขานุการ
     
     

 

  กรรมการที่ปรึกษา
 พล.ต.สมยศ ขุนชำนิ
   
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 พ.ท.จตุพร พลาระชุน