Get Adobe Flash player

 

 

 คณะกรรมการบริหาร
 พล.ท.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ประธานกรรมการ
 พล.ต.สถาพร สีมาสุรรักษ์ รองประธานกรรมการ
 พล.ต.ธนดล สุรารักษ์ รองประธานกรรมการ
 พล.ต.สุเทพ ปริยเอกสุต กรรมการ
 พล.ต.สมชัย ปิยะธรรมดารา กรรมการ
 พล.ต.สุรินทร์ แพโต กรรมการ
 พล.ต.ชาติชาย ขันสุวรรณ กรรมการ
 พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา กรรมการ
 พ.อ.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู กรรมการ
 พ.อ.ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย กรรมการ
 พ.อ.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ กรรมการ
 พ.อ.วิกร เลิศวัชรา กรรมการ
 พ.อ.เธียรพงศ์ เมืองพรหม กรรมการ
 พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ กรรมการกฏข้อบังคับและแต้มต่อ
 พ.อ.วิทยา ศรีล้ำ กรรมการเหรัญญิก
 พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง กรรมการแข่งขัน
 พ.อ.จารึก แก้วผลึก กรรมการประชาสัมพันธ์
 พ.ท.เจริญ ปานปลอด กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย
 พ.อ.นรินทร์ วัฒนลักขี กรรมการสนาม
 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
 พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ กรรมการเลขานุการ
     
     

 

  กรรมการที่ปรึกษา
 พล.ต.สมยศ ขุนชำนิ
 พล.ต.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ
   
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 พ.ท.จตุพร พลาระชุน