Get Adobe Flash player

 

 

 คณะกรรมการดำเนินการบริหารงาน
 พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ ประธานกรรมการ
 พล.ต.จักรชัย โมกขะสมิต รองประธานกรรมการ
 พล.ต.เกรียงไกร ไกรลาศ รองประธานกรรมการ
 พล.ต.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู กรรมการ
 พล.ต.ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ กรรมการ
 พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ กรรมการ
 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร กรรมการ
 พ.อ.ณัชรพงศ์ ครุฑธา กรรมการ
 พ.อ.ทรงยศ อินทรเนตร กรรมการ
 พ.อ.พงษ์พันธุ์์ โพธิ์พงษ์ กรรมการ
 พ.อ.อนุสรณ์์ ปัญญะบูรณ์ กรรมการ
 พ.อ.มงคล รัตนจันทร์ กรรมการ
 พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
 พ.อ.ไวพจน์ พันธุ กรรมการ
 พ.อ.เพชรนรินทร์ โชติพินิจ กรรมการ
 พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ กรรมการกฏข้อบังคับและแต้มต่อ
 พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง กรรมการแข่งขัน
 พ.อ.จารึก แก้วผลึก กรรมการประชาสัมพันธ์
 พ.ต.พลังพล จันทร์เมฆา กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย
 พ.ต.สมศิลปชัย สินแดง กรรมการเหรัญญิก
 พ.อ.นฤเมศ อ่อนมิ่ง กรรมการสนาม
 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ
 พล.ท.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ กรรมการเลขานุการ
 พ.ท.จตุพร พลาระชุน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
 กรรมการที่ปรึกษา
 พล.ท.สมชัย ปิยะธรรมดารา  
 พล.ต.ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก